Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại quyết định số:326/QĐ-SNN ngày 01 tháng 7 năm 2016 của giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Vị trí và chức năng:  
Trung tâm Khuyến nông (dưới đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở và triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn (sau đây gọi chung là Khuyến nông) trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT.

 Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẩn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhận, con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hang để giao dịch và hoạt động theo quy định của pháp luật.
Kinh phí hoạt động của Trung tâm Khuyến nông được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác quy định của pháp luật.
Trụ sở làm việc của Trung tâm đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.

  - Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chương trình, kế hoạch dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt: ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân để tổ chức thực hiện các chương trình dự án khuyến nông tại địa phương.
   - Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng lien kết, hợp tác về khuyến nông, với các tổ chức và cá nhân và ngoài nước có nhu cầu theo quy định của pháp luật.
  - Chủ trì thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật
  - Hướng dẩn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
   - Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.
  - Tổ chức khảo sát, tham quan, học tập theo dõi kinh nghiệm trong và ngoài nước, trao đổi kinh nghiệm khuyến nông với các tổ chức quốc tế nâng cao năng lực cho người làm công tác khuyến nông.
  - Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác khuyến nông.
  - Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về quản lý, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, các thông tin kinh tế, khoa học, công nghệ và các dự báo, khuyến cáo trong lĩnh vực khuyến nông, thông qua việc xuất bản các bản tin ấn phẩm về khuyến nông và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
  - Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triễn lãm, diễn đàn, đánh giá, sơ kết, tổng kết, điễn hình tiên tiến và phổ biến nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phạm vi toàn tỉnh về khuyến nông.
  - Tư vấn hỗ trợ chính sách, pháp luật về khuyến nông, cung cấp dịch vụ khuyến nông với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
  - Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp và cấp chứng nhận cho học viên, lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.
  - Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.
  - Quản lý và sử dụng quỷ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.
  - Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo phân công, phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.
  - Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông trên địa bàn tỉnh và các hoạt động khác có liên quan theo quy định.
  - Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính và các nguồn lực khác được giao theo quy định.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây