CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 11 (trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)

Thứ ba - 12/01/2021 02:09
TT Mã số
(nếu có)
Tên cơ sở Địa chỉ Tên sản phẩm cụ thể Kết quả thẩm định xếp loại gần nhất đến thời điểm báo cáo Đã được cấp giấy chứng nhận ATTP đến thời điểm báo cáo
Kết quả  Ngày thẩm định, xếp loại Xử lý vi phạm (nếu có)
1 Tàu cá 93089 Võ Thanh Khiêm Khu phố 2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 11/11/2020   X
2 Tàu cá 96868 Hoàng Duy Thanh Khu phố 3, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/11/2020   X
3 Tàu cá 90127 Nguyễn Thanh Hoàng Khu phố 6, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/09/2020   X
4 Tàu cá 95767 Lê Bá Đính Khu phố 4, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 15/1/2020   X
5 Tàu cá 90999 Đoạn Văn Dũng Khu phố 5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/02/2020   X
6 Tàu cá 97979 Nguyễn Văn Ánh Trung Giang- Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 16/1/2020   X
7 Tàu cá 93999 Nguyễn Văn Phước Trung Giang- Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 17/1/2020   X
8 Tàu cá 98777  Võ Minh Bình Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Tôm, cá, mực… B2 17/1/2020   X
9 Tàu cá 99171 Hồ Văn Thản TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 20/1/2020   X
10 Tàu cá 91379 Lê Xuân Hiền  Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh,
Quảng Trị
Tôm, cá, mực… B1 20/1/2020   X
11 Tàu cá 91644 Hồ Trọng Hiếu Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 07/10/2020    
12 Tàu cá 94619 Võ Văn Hùng Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 18/09/2019   X
13 Tàu cá 90019 Võ Văn Huynh Khu phố 6-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/10/2020   X
14 Tàu cá 90054 Hồ Văn Bé Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 30/9/2020   X
15 Tàu cá 90139 Lê Văn Khánh Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 19/09/2019    
16 Tàu cá 90163 Bùi Đình Biền Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 21/9/2020   X
17 Tàu cá 90222 Trần Quang Khải Khu phố 7-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 01/10/2020   X
18 Tàu cá 90279 Bùi Đình Chiến Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 28/9/2020   X
19 Tàu cá 90389 Hồ Văn Diệu Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 23/09/2019   X
20 Tàu cá 91135 Bùi Đình Lực Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 30/9/2020    
21 Tàu cá 90559 Bùi Đình Cam Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 13/10/2020   X
22 Tàu cá 90668 Lê Viết Trị Khu phố 4-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 11/03/2020   X
23 Tàu cá 91018 Trần viết Thành Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 06/10/2020    
24 Tàu cá 91090 Bùi Văn Linh Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 05/10/2020   X
25 Tàu cá 91117 Nguyễn Đức Bằng Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 02/11/2020    
26 Tàu cá 91126 Bùi Đình Thuận Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 29/9/2020   X
27 Tàu cá 91469 Bùi Đình Bảo Khu phố 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 01/10/2020   X
28 Tàu cá 91559 Bùi Chí Đảo Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 29/9/2020   X
29 Tàu cá 91568 Bùi Đình Dũng Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 03/10/2020   X
30 Tàu cá 92107 Nguyễn Văn Sơn Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 03/10/2020   X
31 Tàu cá 91595 Bùi Đình Cảm (Cảm) Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/10/2020   X
32 Tàu cá 93052 Lương Văn Hậu Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 11/09/2020   X
33 Tàu cá 91270 Võ Công Tứ Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/09/2020   X
34 Tàu cá 98688 Hoàng Hải  Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 28/9/2020   X
35 Tàu cá 92207 Bùi Đình Đường Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 02/10/2020    
36 Tàu cá 92756 Nguyễn Văn Ngọc Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 08/10/2020   X
37 Tàu cá 97788 Bùi Đình Trầm Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 14/10/2020   X
38 Tàu cá 91019 Võ Hồng Thanh Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 06/10/2020   X
39 Tàu cá 92819 Nguyễn Văn Trọng Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 14/10/2020   X
40 Tàu cá 92129 Mai Văn Dũng Kp 7-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 02/11/2020    
41 Tàu cá 98888 Bùi Đình Chiến Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… A2 23/9/2020   X
42 Tàu cá 90352 Lê Văn Tý KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 13/11/2020    
43 Tàu cá 95456 Nguyễn Công Tuấn KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 11/11/2020   x
44 Tàu cá 94015 Bùi Đình Hiến Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 01/10/2020   X
45 Tàu cá 91379 Võ Thanh Tánh Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 07/10/2020   X
46 Tàu cá 91515 Bùi Đình Hành Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 13/10/2020   X
47 Tàu cá 95519 Nguyễn Đức Dục Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 08/10/2020   X
48 Tàu cá 91577 Bùi Quốc Nam Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 15/10/2020   X
49 Tàu cá 90255 Bùi Đình Chiến Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 16/10/2020   X
50 Tàu cá 92999 Phan Văn Hòa Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 17/10/2020   X
51 Tàu cá 93679 Bùi Khánh Quốc Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 17/10/2020   X
52 Tàu cá 99939 Võ Văn Thới TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Bán 17/10/2019    
53 Tàu cá 93333 Nguyễn Văn Hoá Kp6, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… A2 30/9/2020    
54 Tàu cá 99199 Bùi Xuân Tấn Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 15/10/2020   X
55 Tàu cá 91119 Tôm, cá, mực… B2 15/10/2020    
56 Tàu cá 93156 Phan Thanh Hội KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 18/10/2019    
57  Tàu cá 93412 Hồ Văn Hà Kp 2,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 13/11/2020   X
58 Tàu cá 91918 Nguyễn Văn Năng Kp 2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 21/10/2019   X
59  Tàu cá 91399 Nguyễn Văn Lợi Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 29/9/2020   X
60 Tàu cá 93789 Nguyễn Văn Hảo Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 29/9/2020   X
61 Tàu cá 93647 Võ Văn Dũng Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 22/9/2020   X
62 Tàu cá 93782 Nguyễn Như Cửu Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 22/9/2020   X
63 Tàu cá 90235 Nguyễn Minh Khai Kp 1, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Tạm ngừng hoạt động 24/10/2019   X
64 Tàu cá 91036 Nguyễn Thanh Thủy Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 24/10/2019   X
65 Tàu cá 91225 Nguyễn Văn Sáu Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 25/10/2019   X
66 Tàu cá 94456 Nguyễn  Công Chiến Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 25/10/2019    
67 Tàu cá 92666 Lê Văn Mọi Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 28/10/2019   X
68 Tàu cá 91739 Nguyễn Quang Hậu Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 28/10/2019   X
69 Tàu cá 91509 Bùi Đình Khảm Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 29/10/2019    
70 Tàu cá 90179 Nguyễn Văn Bình Kp1,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/11/2020   X
71 Tàu cá 95799 Võ Lới Kp2, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 30/10/2019   X
72 Tàu cá 93295 Ngô Văn Ánh Kp2,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 30/10/2019   X
73 Tàu cá 96869 Nguyễn Ngọc Thiên Kp5,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 16/10/2020    
74 Tàu cá 90199 Hồ Văn Vinh Kp3,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 31/10/2019   X
75 Tàu cá 92152 Lê Văn Đình Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 04/11/2020   X
76 Tàu cá 91061 Lê Văn An Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 16/11/2020    
77 Tàu cá 95357 Trần Khương Thuyết Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 03/11/2020    
78 Tàu cá 92332 Lê Minh Hải Kp4, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 05/11/2020   X
79 Tàu cá 96768 Võ Văn Hữu Kp3,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 05/11/2019   X
80 Tàu cá 93456 Lê Văn Quý Kp2,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 05/11/2019   X
81 Tàu cá 92371 Lê Văn Thanh Kp4,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 16/11/2020   X
82 Tàu cá 94556 Bùi Đình Hùng kp 7,TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 24/9/2020   X
83 Tàu cá 90135 Võ Thị Vân Kp 4 TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 04/11/2020   X
84 Tàu cá 91999 Bùi Đình Huệ Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 07/11/2019   X
85 Tàu cá 92468 Lê Đình Triều Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Tạm ngừng hoạt động 25/9/2020   X
86 Tàu cá 91919 Hoàng Hồng Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 16/09/2019   X
87 Tàu cá 92311 Lê Thú Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 17/09/2019    
88 Tàu cá 92134 Trương Thanh Định Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 17/09/2019   X
89 Tàu cá 99001 Trương Thanh Định Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 17/09/2019   X
90 Tàu cá 91588 Hoàng Ngọc An Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Tạm ngừng hoạt động 25/9/2020    
91 Tàu cá 90299 Nguyễn Văn Phương Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 18/09/2019   X
92 Tàu cá 99120 Nguyễn Quốc Tuấn Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 19/09/2019   X
93 Tàu cá 98039 Lê Văn Anh Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 26/9/2020    
94 Tàu cá 90929 Lê Văn Tuấn Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 26/9/2020    
95 Tàu cá 93939 Lê Hiền (Lê Văn Viện) Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 20/09/2019   X
96 Tàu cá 90277 Nguyễn Cơn Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/03/2020 X  
97 Tàu cá 93331 Lương Văn Diệt Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 23/09/2019   X
98 Tàu cá 93016 Nguyễn Văn Xuân Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 24/09/2019   X
99 Tàu cá 92257 Võ Ngọc Hạnh Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 28/9/2020    
100 Tàu cá 90055 Nguyễn Công Thái Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 25/09/2019    
101 Tàu cá 93557 Nguyễn Công Thành Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 25/09/2019    
102 Tàu cá 90036 Trần Hùng Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/02/2020 X X
103 Tàu cá 90099 Nguyễn Chiến Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 26/09/2019   X
104 Tàu cá 95339 Lê Xuân Quốc Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 27/09/2019    
105 Tàu cá 99927 Nguyễn Đức  Dy Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 27/09/2019    
106 Tàu cá 93168 Nguyễn Minh Dũng Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 30/09/2019    
107 Tàu cá 94178 Lương Hải Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 30/09/2019    
108 Tàu cá 97779 Trần Hải Thành Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 1/10/2019    
109 Tàu cá 90037 Trần Hải Trung Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 1/10/2019    
110 Tàu cá 92067 Trương Hữu Thiết Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B 2/10/2019    
111 Tàu cá 91269 Lê Văn Chiến Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 2/10/2019    
112 Tàu cá 93599 Trần Hồng Lĩnh Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 10/02/2020 X X
113 Tàu cá 90477 Đinh Văn Thông Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 3/10/2019    
114 Tàu cá 96166 Nguyễn Hiệp Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 4/10/2019    
115 Tàu cá 91567 Nguyễn Thanh Hồng Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 4/10/2019   X
116 Tàu cá 95579 Ngyễn Đức Giã Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 7/10/2019    
117 Tàu cá 92279 Trần Hữu Nam Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 7/10/2019    
118 Tàu cá 92052 Trần Phú Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 8/10/2019    
119 Tàu cá 92567 Võ Văn Thức Gio Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 8/10/2019   X
120 Tàu cá 91414 Nguyễn Văn Thành Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 9/10/2019    
121 Tàu cá 90145 Nguyễn Văn Phước Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 9/10/2019   X
122 Tàu cá 92037 Nguyễn Văn Ninh Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 10/10/2019   X
123 Tàu cá 91256 Lê Minh Tuấn Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 10/10/2019    
124 Tàu cá 92305 Lê Văn Óc Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 11/10/2019    
125 Tàu cá 92399 Nguyễn Văn Minh Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B2 11/10/2020   X
126 Tàu cá 90306 Nguyễn Quang Trung Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 12/10/2019    
127 Tàu cá 97679 Nguyễn Văn Phương Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 12/10/2019   X
128 Tàu cá 94522 Nguyễn Quang Hùng Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 13/10/2019   X
129 Tàu cá 91009 Trương Văn Tùng Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 13/10/2019    
130 Tàu cá 90063 Nguyễn Văn Giới Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 14/10/2019    
131 Tàu cá 93130 Nguyễn Thanh Hoàng Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 14/10/2019    
132 Tàu cá 91366 Bùi Đình Hưng  Gio Hải-Gio Linh Tôm, cá, mực… A2 15/10/2019   X
133 Tàu cá 90709 Bùi Đình Thủy Gio Hải-Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 15/10/2019   X
134 Tàu cá 93359 Hồ Văn Dũng Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… B1 16/10/2019   X
135 Tàu cá 92729 Trần Viết Dũng Gio Hải-Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 16/10/2019   X
136 Tàu cá 93719 Nguyễn Văn Tự Gio Hải-Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 17/10/2019   X
137 Tàu cá 94899 Hoàng Tứ Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 17/10/2019   X
138 Tàu cá 99399 Hồ Văn Lạng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 18/10/2019   X
139 Tàu cá 95069 Bùi Văn Quang Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 21/10/2019   X
140 Tàu cá 91499 Hồ Quốc Nguyên Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 21/10/2019   X
141 Tàu cá 90081 Võ Minh Toàn Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 22/10/2019   X
142 Tàu cá 93539 Nguyễn Quốc Huy Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 22/10/2019    
143 Tàu cá 93638 Hồ Minh Tiến TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 23/10/2019   X
144 Tàu cá 99140 Nguyễn Văn Hùng TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 23/10/2019    
145 Tàu cá 92789 Phan Trung Dũng An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 24/10/2019    
146 Tàu cá 92154 Nguyễn Văn Quang An Đức3, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 24/10/2019    
147 Tàu cá 92105 Phan Văn Thạo An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 25/10/2019    
148 Tàu cá 91234 Lê Quang Ánh (Hương) An Hòa1, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 25/10/2019    
149 Tàu cá 91243 Phan Thanh Đạo An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 28/10/2019    
150 Tàu cá 94567 Trần Văn Hiền Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B1 28/10/2019    
151 Tàu cá 93278 Nguyễn Xuân Tiến Hòa Lý, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 29/10/2019    
152 Tàu cá 99686 Nguyễn Văn Việt An Hòa2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Tôm, cá, mực… B 29/10/2019  
153 Tàu cá 95898 Nguyễn Văn Thái Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… B 30/10/2019    
154 Tàu cá 92125 Lương Hùng Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… Ngừng hoạt động 30/10/2019    
155 Tàu cá 90479 Nguyễn Công Khương Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 31/10/2019   X
156 Tàu cá 94466 Lê Văn Cường Xuân Lộc, Gio Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 28/9/2020    
157 Tàu cá 91045 Võ Minh Hải TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 08/11/2019   X
158 Tàu cá 91169 Trần Đình Phước TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 01/10/2020    
159 Tàu cá 91072 Nguyễn Hữu Biền TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 11/11/2019    
160 Tàu cá 91555 Hồ Văn Cần TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 09/11/2020   X
161 Tàu cá 92127 Phan Hữu Nam TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 12/11/2019    
162 Tàu cá 95645 Nguyễn Thanh Ngữ TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 12/11/2019    
163 Tàu cá 91368 Nguyễn Công Thành TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 13/11/2019    
164 Tàu cá 92929 Hồ Văn Dũng TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 13/11/2019    
165 Tàu cá 93366 Hồ Văn Anh TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 12/11/2020   X
166 Tàu cá 91027 Hồ Văn Thu TT Cửa Việt - Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 12/11/2020    
167 Tàu cá 95408 Nguyễn Đức Tài Triệu Độ, Triệu Phong Tôm, cá, mực… Nghừng  HĐ 11/01/2019    
168 Tàu cá 95555 Nguyễn Hữu Nam Nam Sơn, Trung Giang Tôm, cá, mực… B2 12/01/2019   X
169 Tàu cá 90129 Hồ Văn Hoàn Bắc Sơn, Trung Giang Tôm, cá, mực… B2 04/11/2019    
170 Tàu cá 92367 Nguyễn Công Nghĩa Nam Sơn, Trung Giang Tôm, cá, mực… B1 04/11/2020    
171 Tàu cá 95789 Trần Việt Hùng Bắc Sơn, Trung Giang Tôm, cá, mực… B2 5/11/2019   X
172 Tàu cá 98202 Phan Văn Quang KP3, TT Cửa Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… Nghừng HĐ 5/11/2019    
173 Tàu cá 96969 Nguyễn Văn Tuấn KP6, TT Cửa Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 6/11/2019   X
174 Tàu cá 98668 Bùi Đình Mười KP5, TT Cửa Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 06/11/2019    
175 Tàu cá 99722 Lương Văn Hợp KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh Tôm, cá, mực… B2 7/11 /2019   X
176 Tàu cá 93377 Đinh Văn Trinh Triệu An-TriệuPhong Tôm, cá, mực… Nghừng  HĐ 7/11 /2019    
177 Tàu cá 95905 Trân Viết Hùng Thôn 4, Gio Hải, Gio Linh Tôm, cá, mực… B1 7/11 /2019    
178   Công ty TNHH MTV
Hoàng Anh Long
Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị Tôm thẻ chân trắng B1 13/07/2020    
179   Công ty TNHH MTV
Công Tuyết
Vĩnh Mốc, Kim Thạch,
 Vĩnh Linh, Quảng Trị
Ốc Hương B1 13/07/2020    
180   Trại thực nghiệm nuôi Hiền Lương
 Trung tâm giống Thủy sản Quảng Trị 
Hiền Lương, Hiền Thành,
Vĩnh Linh, QT
Tôm thẻ chân trắng B2 14/07/2020   X
181 (301210001166) Công ty cổ phần
 C.p Việt Nam
Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị Tôm thẻ chân trắng A2 14/8/2020   X
182   Lê Ngọc Ý Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm B2 13/8/2020   X
183   Hồ Thị Hoa Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Mắm chượp B2 5/8/2020   X
184   Võ Thị Thảo Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị Chế biến cá khô B2 29/7/2020   X
185   Dương Thị Liên Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong Nước mắm Tạm ngừng
 hoạt động
3/8/2020    
186   Ngô Thị Lân Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong Nước mắm B2 6/8/2020   X
187   Lê Hoa Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong Nước mắm B2 14/8/2020   X
188 30 d 8000 803 Bùi Thị Gái Kp 3 - TT Cửa Việt  Nước mắm B2 30/7/2020   X
189 30 d 8000 726 Nguyễn Thị Thiếc  Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong Chế biến Sứa
, ruốc, nước mắm
B2 5/8/2020   X
190 30 d 8001 767 Bùi Thị Chữ Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh cá hấp, Nước mắm B2 10/8/2020   X
191   Hồ Văn Thọ  Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh Nước mắm B2 5/8/2020   X
192 30 d 8000 605 Trần Thị Huề (Hành) Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh Nước mắm, cá hấp B2 30/7/2020   X
193 30 c 002 525 Trần Thị Xây Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Nước mắm, ruốc  B2 6/8/2020   X
194 30c 000 284 Phan Thị Xiêm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Nước mắm B2 6/8/2020   X
195 30 c 002 465 Nước mắm Khiêm Trọng Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh Nước mắm B2 7/8/2020   X
196 30 c 000 120 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) Vĩnh Tân, Vĩnh Linh Nước mắm B2 7/8/2020   X
197   Nước mắm Tùng Vân An Hoà 2, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh Nước mắm B2 10/8/2020   X
198 30 f 8000 868 Nước mắm Thuyền Nan 57 Lê Duẩn, TT Ái Tử - Triệu Phong nước mắm Tạm nghĩ 19/10/2019   X
199 30g 8001 822 Trần Thị Mãi Thôn 4, Hải Thọ, Hải Lăng Ruốc B2 11/8/2020   X
200 30 f 8000 136 Nước mắm Hải Long Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị Nước mắm B2 13/8/2020   X
201 30 g 8001 153 Cơ sở nước mắm Long Hải Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng mắm nêm
tương ớt
Tạm nghừng HĐ 11/8/2020   X
202 30 g 8001 965 Trương Thị Vầy Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị Ruốc B2 12/8/2020   X
203   Lê Thị Huế Trung An, Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị Nước mắm B1 12/8/2020    
204 32 00598720 Công ty TNHH
Nước Mắm Vĩnh Thái
Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT Nước mắm B2 5/8/2020   X
205 30 c 001 802 HTX Vĩnh Thái
(Nguyễn Thị Diện)
Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, QT Nước mắm Ngừng hoạt động 4/9/2019   X
206   Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Nước mắm B2 03/8/2020   X
207 30 d 8001 024 Lê Văn Thời (Tuyết) Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh Nước mắm B2 3/8/2020   X
208 30 a 8003 901 Lê Thị Thương Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Nước mắm B2 04/8/2020   X
209 30 d 8001 986 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh Nước mắm B2 4/8/2020   X
210 30 d 8000 972 Nguyễn Thị Huyền  Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B2 07/8/2020   X
211   Phạm Văn Dũng Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B1 07/8/2020    
212 30 d 8000 584 Trần Thị Hà (Việt Hà) TT Cửa Việt, Gio Linh Nước mắm B2 28/7/2020   X
213 30 d 8000 404 Võ Thị The (Phụng The) TT Cửa Việt, Gio Linh Nước mắm B2 28/7/2020   X
214 30 d 8000 733 Nguyễn Văn Hiếu  Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh Nước mắm B2 29/7/2020   X
215 30 d 8000 581 Cơ sở Trần Thị Xây Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm B2 10/8/2020   X
216 30 d 8000 442 Cơ sở Lợi Nhớ Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Nước mắm, ruốc  B2 10/8/2020   X
217   Lê Thị Nga Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong Nước mắm B2 3/8/2020   X
218 30 f 8000 102 Nguyễn Thị Bê Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong Nước mắm B2 4/8/2020   X
219   Lương Thị Diễn  Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị Mắm chợp B2 6/8/2020   X
220   Lương Văn Thảo Khu phố 1 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B2 11/05/2020   X
221   Nguyễn Văn Minh  Khu phố 2 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B2 12/05/2020   X
222   Trần Văn Hiếu Cửa Tùng, Vĩnh Linh Nước đá bảo quản Tạm ngừng hoạt động 20/05/2020   X
223   Đinh Văn Trinh Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Nước đá bảo quản B2 05/05/2020   X
224   Võ Văn Thức Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị Nước đá bảo quản B2 06/05/2020   X
225   Nguyễn Văn Thông ( Võ Huy Lầm) Phú Hội – Triệu An Nước đá bảo quản B2 05/05/2020   X
226   Lê Văn Thanh ( Lê Mầu) Hà Tây – Triệu An Nước đá bảo quản Ngừng hoạt động 08/07/2019    
227   Lương Văn Bình Khu phố 1 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B2 06/05/2020   X
228   Lương Văn Lượng  (Lương Văn Tình) Khu phố 1 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B2 07/05/2020   X
229   Nguyễn Văn Nam (Nguyễn Đức Dực) Khu phố 2 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B2 07/05/2020   X
230   Trần Quang Quyền Xuân Ngọc – Gio Việt Nước đá bảo quản Ngừng hoạt động 08/05/2020    
231   Phan Văn Định Khu phố 3 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản B2 08/05/2020   X
232   Hồ Văn Huấn Khu phố 5 – TT. Cửa Việt Nước đá bảo quản BL 11/05/2020    
233   Trần Nguyên Vũ Xuân Ngọc – Gio Việt Nước đá bảo quản B2 12/05/2020   X
234   Trương Quốc Hân (Thành) Xuân Ngọc – Gio Việt Nước đá bảo quản B2 13/05/2020   X
235   Nguyễn Công Ánh Xuân Lộc – Gio Việt Nước đá bảo quản Tạm ngừng hoạt động 13/05/2020   X
236   Trương Ngọc Sanh Xuân Lộc – Gio Việt Nước đá bảo quản Ngừng hoạt động 15/7/2019   X
237   Hoàng Minh Cường Xuân Lộc – Gio Việt Nước đá bảo quản Ngừng hoạt động 14/05/2020    
238   Nguyễn Thanh Hóa Xuân Tiến – Gio Việt Nước đá bảo quản Ngừng hoạt động 14/05/2020    
239   Nguyễn Văn Đạt Bắc Sơn – Trung Giang Nước đá bảo quản B2 15/05/2020   X
240   Nguyễn Bình Minh Bắc Sơn  – Trung Giang Nước đá bảo quản B2 15/05/2020    
241   Trần Đình Phương Bắc Sơn – Trung Giang Nước đá bảo quản B2 18/05/2020   X
242   Bùi Xuân Việt Bắc Sơn  – Trung Giang Nước đá bảo quản B2 18/05/2020   X
243   Lê Văn Hiển Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B2 19/05/2020   X
244   Trần Văn Chung (Thùy) Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B2 19/05/2020   X
245   Nguyễn Thị Quế Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B2 20/05/2020   X
246   Nguyễn Hùng Cường Cảng cá - TT. Cửa Tùng Nước đá bảo quản B2 20/05/2020   X
247   Chế biến cá hấp Nguyễn Thị Lương Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh Cá hấp B2 25/05/2020   X
248 30D 80001 111 Hồ Thị Hòa ( Mùi Lượng) Kp 1 - TT Cửa Việt  Cá Hấp B2 25/05/2020   X
249 30D 8000 850 Trần Văn Huyến (Chung) Kp 1 - TT Cửa Việt  Cá Hấp B2 26/05/2020   X
250   Lê Thị Hòe Kp 1 - TT Cửa Việt  Cá Hấp B1 26/05/2020   X
251 30D 8000 748 Lương Văn Hậu (Thủy Nam) Kp 1 - TT Cửa Việt  Cá Hấp B2 27/05/2020   X
252   Nguyễn Thị Lan  Kp 1 - TT Cửa Việt  Cá Hấp B2 27/05/2020    
253 30 d80001 162 Nguyễn Thị Nghĩa Kp 1 - TT Cửa Việt  Cá Hấp Ngừng hoạt động 29/5/2019   X
254 30 D 8001 218 Nguyễn Văn Chiến (Hà) Kp 2 - TT Cửa Việt  Cá Hấp B2 28/05/2020   X
255 30 d 8000 689 Lê Văn Hiếu (Khai) Kp 2 - TT Cửa Việt  Cá Hấp B2 28/05/2020   X
256 30 d 8000734 Nguyễn Cao Kiệm (Lan) Kp 2 - TT Cửa Việt