CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 8,9/2022 (trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)

Thứ ba - 08/11/2022 02:29
                 
TT Tên cơ sở Địa chỉ Loại hình
cơ sở sản xuất, kinh doanh
Tên sản phẩm cụ thể Cấp thống kê, thẩm định, phân loại (tỉnh/huyện/xã) Kết quả thẩm định xếp loại gần nhất đến thời điểm
báo cáo
Kết quả Ngày thẩm định, xếp loại Xử lý vi phạm (nếu có)
1 Cơ sở chế biến kinh doanh nước mắm Hoa Phụng Thôn 1, Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B 02/8/2022  
2 Ngô Văn Ánh KP1, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 02/8/2022  
3 Lương Văn Hợp KP1, TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 03/8/2022  
4 Nguyễn Khai KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 03/8/2022  
5 Hồ Văn Thản KP2 TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 04/8/2022  
6 Phan Văn Hòa KP3, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 04/8/2022  
7 Nguyễn Công Tuấn KP1, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 05/8/2022  
8 Nguyễn Văn Bình KP1, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 05/8/2022  
9 Hồ Văn Anh KP2,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 08/08/2022  
10 Hồ Văn Thu KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 08/08/2022  
11 Nguyễn Văn Năng KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 09/8/2022  
12 Hồ Văn Dũng KP2,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 09/8/2022  
13 Nguyễn Văn Sáu KP2, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 10/8/2022  
14 Trại nuôi thực nghiệm giống thuỷ sản Hiền Lương Hiền Lương, Hiền Thành,
Vĩnh Linh, Quảng Trị
A 1.6 Nuôi tôm thẻ chân trắng Cấp tỉnh B1 10/8/2022  
15 Nguyễn Công Thái Tân Xuân -Gio Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 11/8/2022  
16 Nguyễn Công Thành Tân Xuân -Gio Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 11/8/2022  
17 Nguyễn Quốc Tuấn Xuân Ngọc, Gio Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 08/12/2022  
18 Trần Hùng Xuân Ngọc , Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 15/8/2022  
19 Trần Hồng Lĩnh Xuân Ngọc , Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 15/8/2022  
20 Trương Thanh Định Xuân Ngọc - Gio Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 16/8/2022  
21 Trương Thanh Định Xuân Ngọc - Gio Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 16/8/2022  
22 Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Long Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị A 1.6 Nuôi tôm thẻ chân trắng Cấp tỉnh B1 19/8/2022  
23 Công ty TNHH MTV
Công Tuyết
Vĩnh Mốc, Kim Thạch,
 Vĩnh Linh, Quảng Trị
A 1.6 Nuôi ốc hương Cấp tỉnh B1 19/8/2022  
24 Nguyễn Văn Lợi Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 03/8/2022  
25 Bùi Đình Chiến Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 03/8/2022  
26 Bùi Khánh Quốc Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 02/8/2022  
27 Hồ Văn Bé kp 5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 12/8/2022  
28 Đoạn Văn Dũng Kp 5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 09/8/2022  
29 Võ Hồng Thanh Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 05/8/2022  
30 Võ Thanh Tánh Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 03/8/2022  
31 Nguyễn Đức Dục Kp5, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 05/8/2022  
32 Bùi Đình Dũng Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 09/8/2022  
33 Trần Quang Khải Kp 7, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 04/8/2022  
34 Trần Quang Khải Kp 7, TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 04/8/2022  
35 Bùi Xuân Tấn Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 08/10/2022  
36 Bùi Xuân Tấn Kp 5,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 10/8/2022  
37 Nguyễn Thị Oanh Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 08/8/2022  
38 Nguyễn Như Cửu Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 16/8/2022  
39 Nguyễn Văn Hảo Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 08/8/2022  
40 Nguyễn Văn Tuấn KP6, TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 12/8/2022  
41 Võ Văn Dũng Kp 6-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 15/08/2022  
42 Nguyễn Văn Trọng Kp 5-TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 15/8/2022  
43 Lương Văn Hậu Kp 3,TT Cửa Việt - Gio Linh A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 16/8/2022  
44 Công ty TNHH
Chế biến nước mắm Vĩnh Thái
Thái Lai, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 05/9/2022  
45 Hoàng Văn Mạnh Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị A 1.6 Khai thác thuỷ hải sản Cấp tỉnh B1 05/9/2022  
46 Cơ sở Chế biến nước mắm Sông Hiếu Kp1  , TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 06/9/2022  
47 Cơ sở Chế biến nước mắm Hồng Gái Kp 3 - TT Cửa Việt A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 06/9/2022  
48 Lương Thị Diễn Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến mắm chượp Cấp tỉnh B1 07/9/2022  
49 Cơ sở Chế biến nước mắm Khai Hà TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 07/9/2022  
50 Cơ sở Chế biến nước mắm Phụng The TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 08/9/2022  
51 Trần Thị Huề (Hành) Khu phố 1, TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm, cá hấp Cấp tỉnh B1 08/9/2022  
52 Võ Thị Thảo Khu phố 3, TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến cá khô Cấp tỉnh B1 09/9/2022  
53 Nguyễn Văn Hòa (Giang) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 09/9/2022  
54 Dương Thị Nhung (Võ Trúc) Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 12/9/2022  
55 Bùi Thị Chữ Cát Sơn, Trung Giang, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm, cá hấp Cấp tỉnh B1 12/9/2022  
56 Cơ sở Lợi Nhớ Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm, ruốc Cấp tỉnh B1 13/9/2022  
57 Cơ sở Trần Thị Xây Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 13/9/2022  
58 Phạm Văn Dũng Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 14/9/2022  
59 Ngô Thị Lân Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 14/9/2022  
60 Trần Đình Phương Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị A 1.6 Sản xuất nước đá bảo quản thuỷ sản Cấp tỉnh B1 19/9/2022  
61 Nguyễn Cao Kiệm TT Cửa Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến cá hấp Cấp tỉnh B1 19/9/2022  
62 Hồ Thị Hoa Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến mắm chượp Cấp tỉnh B1 20/9/2022  
63 Lê Văn Thời (Tuyết) Xuân Tiến, Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 20/9/2022  
64 Nguyễn Thị Huyền Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 21/9/2022  
65 Nguyễn Thị Thiếc Xuân Ngọc, Gio Việt, Triệu Phong A 1.6 Chế biến Sứa, ruốc, nước mắm Cấp tỉnh B1 21/9/2022  
66 Dương Thị Liên Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 22/9/2022  
67 Nguyễn Thị Bê Phú Hội, Triệu An, Triệu Phong A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 22/9/2022  
68 Lê Thị Nga Hà Tây, Triệu An. Triệu Phong A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 23/9/2022  
69 Võ Thị Nuôi Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 23/9/2022  
70 Lê Ngọc Ý Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 26/9/2022  
71 Chế biến nước mắm Hải Long Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 26/9/2022  
72 Trương Thị Vầy Thâm khê, Hải Khê, Hải Lăng A 1.6 Chế biến ruốc Cấp tỉnh B1 27/9/2022  
73 Lê Thị Huế Trung An, Hải Khê, Hải Lăng A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 27/9/2022  
74 Cơ sở Chế biến nước mắm Nhân Vân  Hải An Hải Lăng, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 28/9/2022  
75 Cs NM Thiêm Hoàng  Hải An Hải Lăng, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 28/9/2022  
76 Cơ sở NM Thanh Thủy  Hải An Hải Lăng, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 29/9/2022  
77 Cs NM Thiện Luy  Hải An Hải Lăng, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 29/9/2022  
78 CS NM Phan Thị Biều  Hải An Hải Lăng, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 30/9/2022  
79 Trần Thị Mãi Thôn 4, TT Diên Sanh, Hải Lăng A 1.6 Chế biến ruốc Cấp tỉnh B1 30/9/2022  
80 Cơ sở chế biến Long Hải Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng A 1.6 Chế biến mắm nêm, tương ớt Cấp tỉnh B1 30/9/2022  
81 Phan Đức Kế (Huỳnh Kế) TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 03/10/2022  
82 Chế biến nước mắm Khiêm Trọng Di Loan, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 03/10/2022  
83  Công ty TNHH MTV Ngọc Tuấn TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.6 Chế biến cá khô Cấp tỉnh B1 04/10/2022  
84 Hồ Văn Thọ Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 04/10/2022  
85 Trần Thị Xây Quang Hải, TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.6 Chế biến nước mắm, ruốc Cấp tỉnh B1 05/10/2022  
86 Cơ sở Chế biến nước mắm Tùng Vân TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.6 Chế biến nước mắm, ruốc Cấp tỉnh B1 05/10/2022  
87 Phan Thị Xiêm TT Cửa Tùng, Vĩnh Linh A 1.6 Chế biến nước mắm Cấp tỉnh B1 06/10/2022  
88 Nguyễn Tiến Lực 38 Nguyễn Trãi, TT Cam Lộ, Quảng Trị A 1.6 Nước đá
bảo quản thuỷ sản
Cấp tỉnh B1 06/10/2022  
Ghi chú:  Xếp loại B (cơ sở được thẩm định lần đầu); Xếp loại B1 (cơ sở được thẩm định định kỳ)  

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây